Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat és Felhasználási Feltételek

A MJK APPS adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a MJK APPS által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, és az alkalmazásban a felhasználók által megadott adatok adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató az alkalmazásban a Felhasználók által megadott adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) valamint az adatkezelő székhelye szerinti törvényes rendelkezések alapelveit.

 

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza, mégpedig: MJK APPS.

2.3 Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes vagy nem természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2.4 Felhasználó: az a természetes személy, aki az alkalmazásban megadott regisztrációs felületen keresztül regisztrál és ennek keretében a III. pont szerint adatokat bocsát rendelkezésre.

2.5 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. A kezelt adatok köre

3.1 Az alkalmazás használatához nem szükséges regisztráció, így a működés biztosítása érdekében az első indítás során véletlenszerűen generált egyedi azonosítók kerülnek létrehozásra és tárolásra. Ezeket az alkalmazás alapvető működéséhez használjuk. Ezek az azonosítók konkrét személyekhez nem köthetők, jellegükből adódóan az alkalmazás törlésével automatikusan elveszítik funkcionalitásukat.

3.2 Feliratkozás során gyűjtött személyes adatok - Önnek lehetősége van feliratkozni az alkalmazásban. Amikor feliratkozik az Ön által megadott adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelőhöz. Regisztrációkor hozzájárulását kell kifejeznie, hogy megértette és elfogadja e tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amely más természetes vagy nem természetes személyhez tartozik. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor.

Regisztráció során önként megadott adatok: E-mail cím.

3.3. Az alkalmazás olyan harmadik féltől származó szolgáltatásokat használ, amelyek információkat gyűjthetnek az Ön azonosításához.

Linkek az alkalmazás által használt harmadik féltől származó szolgáltatók adatvédelmi irányelveihez:

Az alkalmazás a Google AdMob szolgáltatásán keresztül hirdetéseket jelenít meg felhasználói számára. Amennyiben hozzájárul, ezen hirdetések testreszabott módon, érdeklődési körének megfelelően jelennek meg. Ebben az esetben a Google AdMob szolgáltatás személyes adatnak minősülő adatokat tárol önről, amelynek segítségével testreszabott módon jelenít meg hirdetéseket. Az adatokat külső hirdető partnerekkel is megosztja.

Az alkalmazásban névtelen analitikai adatok kerülnek továbbításra a Google Analytics számára.

 

IV. Az Adatkezelés célja, jogalapja

Az Felhasználó által regisztráció során megadott majd azt megerősített és az Adatkezelőhöz beérkezett adat célja:

a)    Bizonyos funkciók elérése az alkalmazásban;

b)    Felhasználóval történő kapcsolattartás;

Az Adatkezelő a megadott adatokat a fenti pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja.

 

V. A Felhasználók jogainak védelme

5.1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az alkalmazás használata során általuk közölt adatok felhasználásra kerüljenek.

5.2. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, de magával vonja az adatkezelés azonnali hatályú felfüggesztését és az addig begyűjtött adatok teljes körű és végleges törlését.

5.3. Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem végezhető.

5.4 Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

6.2. Az adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

6.6. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról technikai adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.7. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri az adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

7.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni.

7.3. Az alkalmazás működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva az alkalmazás működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 Az Felhasználó által megadott Személyes adatok a Felhasználó profil oldalán megtekinthetőek.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

 

 

MJK APPS, 2019